Procés

Projecte, càlcul, plànols

Tot edifici comença amb la fase de projecte. A bungalove® disposem d'un departament tècnic que pot realitzar els projectes executius i fer les corresponents adreces d'obra, per oferir al client un producte claus en mà de projecte i construcció.


Fabricació a taller

Una vegada definits els plànols de taller, s'engega el departament de producció i es comencen a fabricar els diferents mòduls que formaran l'envolupant de l'edifici.


Fonamentació i Replanteig

Al mateix temps que es realitza la fabricació de l'envolupant en taller, en obra es podran executar les partides de moviments de terres, fonamentacions, contencions, escomeses, i totes aquelles partides prèvies a l'inici de la construcció de l'estructura de l'edifici.


Transport i Muntatge

Una vegada fabricats i apilats els mòduls de paraments verticals i horitzontals que formen l'envolupant de l'edifici, procedirem a carregar-los en camions per transportar-los a l'obra, on la fonamentació ja estarà preparada per rebre'ls.


Entrega envolvent edifici

Una vegada finalitzada l'envolupant de l'edifici, aquest queda totalment impermeabilitzat, amb les façanes i les cobertes acabades. Les partides pendents seran totes interiors, minimitzant l'impacte ambiental de l'obra, i reduint els riscos al no necessitar bastides ni mitjans auxiliars.


Instal·lacions

A partir d'aquí, es procedirà a realitzar les partides interiors, començant per l'encastat de les instal·lacions, per poder continuar amb els revestiments, paviments, fusteria interior, banys i cuina.